Quantitative Receptor-Based Imaging of Tumor Proliferation with the Sigma-2 Ligand [18F]ISO-1

Cached

Download Links

by Kooresh I. Shoghi , Jinbin Xu , Yi Su , June He , Douglas Rowl , Ying Yan , Joel R. Garbow , Zhude Tu , Lynne A. Jones , Ryuji Higashikubo , Kenneth T. Wheeler , Ronald A. Lubet , Robert H. Mach , Ming You