DMCA

RESEARCH ARTICLE The Sap Flow Dynamics and Response of Hedysarum scoparium to Environmental Factors in Semiarid Northwestern China

Cached

Download Links

by Jifeng Deng , Guodong Ding , Guanglei Gao , Bin Wu , Yuqing Zhang , Shugao Qin , Wenhui Fan