DMCA

The N-Terminal Sequence of Prion Protein Consists an Epitope Specific to the Abnormal Isoform of Prion Protein (PrPSc) (2013)

by Kentaro Masujin , Yuko Kaku-ushiki , Ritsuko Miwa , Hiroyuki Okada , Yoshihisa Shimizu , Kazuo Kasai , Yuichi Matsuura , Takashi Yokoyama