DMCA

Modified Recombinant Proteins Can Be Exported via the Sec Pathway in Escherichia coli (2012)

by Juan Zhang , Chang-sheng Sun , Sheng-bin Wang