DMCA

WIM at TREC 2005 *

Cached

Download Links

by Junyu Niu , Lin Sun , Luqun Lou , Fang Deng , Chen Lin , Haiqing Zheng , Xuanjing Huang