DMCA

Enhanced Recombinant Protein Productivity by Genome Reduction in Bacillus subtilis (2008)

by Takuya Morimoto , Ryosuke Kadoya , Keiji Endo , Masatoshi Tohata , Kazuhisa Sawada , Shengao Liu , Tadahiro Ozawa , Takeko Kodama , Hiroshi Kakeshita , Yasushi Kageyama , Kenji Manabe , Shigehiko Kanaya , Katsutoshi Ara , Katsuya Ozaki , Naotake Ogasawara
Citations:4 - 0 self