DMCA

confers drought tolerance and improves water-use

Cached

Download Links

by In Arabidopsis , Xiao Han , Sha Tang , Yi An , Dong-chao Zheng , Xin-li Xia , Wei-lun Yin