DMCA

Identification of microRNAs in Wool Follicles during Anagen, Catagen, and Telogen Phases in Tibetan Sheep

Cached

Download Links

by Guangbin Liu , Ruize Liu , Qinqun Li , Xiaohui Tang , Mei Yu , Xinyun Li , Jianhua Cao , Shuhong Zhao