DMCA

The Wall Eclipsing Sign on Pulmonary Artery Computed Tomography Angiography Is Pathognomonic for Pulmonary Artery Sarcoma (2013)

by Hui-li Gan , Jian-qun Zhang , Xiao-yong Huang , Wei Yu