DMCA

Ultrahigh-capacity non-periodic photon sieves operating in visible light

Cached

Download Links

by Kun Huang , Hong Liu , Francisco J. Garcia-vidal , Minghui Hong , Jinghua Teng , Cheng-wei Qiu