DMCA

Effect of Strong Electric Field on the Conformational Integrity of Insulin

Cached

Download Links

by Xianwei Wang , Yongxiu Li , Xiao He , Shude Chen , John Z. H. Zhang