DMCA

A 115mW 1Gbps QC-LDPC Decoder ASIC for WiMAX in 65nm CMOS

Cached

Download Links

by Xiao Peng , Zhixiang Chen , Xiongxin Zhao , Dajiang Zhou , Satoshi Goto