DMCA

Photometric Stereo in the Wild

by Chun-ho Hung , Tai-pang Wu , Yasuyuki Matsushita , Li Xu , Jiaya Jia , Chi-keung Tang