DMCA

As-Rigid-As-Possible Distance Field Metamorphosis

Cached

Download Links

by B. Levy , X. Tong , K. Yin , Yanlin Weng , Menglei Chai , Weiwei Xu , Yiying Tong , Kun Zhou