DMCA

Research Article iMethyl-PseAAC: Identification of Protein Methylation Sites via a Pseudo Amino Acid Composition Approach

by Wang-ren Qiu , Xuan Xiao , Wei-zhong Lin , Kuo-chen Chou