DMCA

Integrative Genomic Analysis Identifies That SERPINA6- rs1998056 Regulated by FOXA/ERa Is Associated with Female Hepatocellular Carcinoma

by Na Shen , Jing Gong , Ying Wang , Jing Tian , Jiaming Qian , Li Zou , Wei Chen , Beibei Zhu , Xinghua Lu , Rong Zhong , Anyuan Guo , Li Wang , Xiaoping Miao