Reducing the Impact of Data Sparsity in Statistical Machine Translation

by Karan Singla , Kunal Sachdeva , Diksha Yadav , Srinivas Bangalore , Dipti Misra Sharma