DMCA

Article Human Papillomavirus 16 E6 Contributes HIF-1α Induced Warburg Effect by Attenuating the VHL-HIF-1α Interaction (2014)

by Yi Guo , Xiangkai Meng , Jiaming Ma , Yahong Zheng , Qian Wang , Yanan Wang , Hong Shang