DMCA

FU ET AL: TRANSDUCTIVE MULTI-LABEL ZERO-SHOT LEARNING 1 Transductive Multi-label Zero-shot Learning

by Yanwei Fu , Yongxin Yang , Timothy Hospedales , Tao Xiang , Shaogang Gong