DMCA

Timing Performance of Plastic Scintillators of Various Sizes in a Beam Test* (2006)

by Zhao Li , Wu Jin-jie , Jiang Lin-li , Zhao Yu-da , Wang Feng-mei , Wang Yi-fang , Zhang Zi-ping