DMCA

Efficient XML Query Processing in Mediators

Cached

Download Links

by Lianghuai Yang , Shiwei Tang , Dongqing Yang , Lijun Chen