DMCA

A Unified Processor Architecture for RISC & VLIW DSP

by Tay-jyi Lin , Chie-min Chao , Chia-hsien Liu , Pi-chen Hsiao , Shin-kai Chen , Li-chun Lin , Chih-wei Liu , Chein-wei Jen