DMCA

Accurate recognition of cis-regulatory motifs with the correct lengths (2009)

by Guojun Li , Bingqiang Liu , Ying Xu