Efficient Computation of the Skyline Cube (2005)

by Yidong Yuan , Xuemin Lin , Qing Liu , Wei Wang , Jeffrey Xu Yu , Qing Zhang
Venue:IN VLDB
Citations:67 - 5 self