On Replica Placement For Qos-Aware Content Distribution (2004)

by Xueyan Tang , Jianliang Xu
Citations:33 - 2 self