DMCA

Robo-Erectus Senior – a Teen Size Soccer Playing Humanoid Robot

by Mohan Rajesh Elara , Changjiu Zhou , Pik Kong Yue , Carlos A Acosta Calderon , Bi Wu , Guo Hua Yu , Chin Keong Ang