DMCA

A particle swarm optimization to vehicle routing problem with fuzzy demands

by Yang Peng , Ye-mei Qian , Yang Peng , Ye-mei Qian