A Type System for Parallelization

Cached

Download Links

by Dana N. Xu , Siau-Cheng Khoo , Wei-Ngan Chin , Zhenjiang Hu