DMCA

Semantic Graph Mining for e-Science

by Tong Yu , Xiaohong Jiang , Yi Feng