doi:10.1093/nar/gkp559 (2009)

by Lin Wan , Kelian Sun , Qi Ding , Yuehua Cui , Ming Li , Yalu Wen , Robert C. Elston , Minping Qian , Wenjiang J. Fu