DMCA

A Tensor-Based Subspace Approach for Bistatic MIMO Radar in Spatial Colored Noise (2014)

by Xianpeng Wang , Wei Wang , Xin Li , Junxiang Wang
Venue:SENSORS