DMCA

Modeling by Drawing with Shadow Guidance

by B. Levy , X. Tong , K. Yin , Lubin Fan , Ruimin Wang , Linlin Xu , Jiansong Deng , Ligang Liu