DMCA

Subthreshold SRAM With Ripple Bit-Line Structure and Negative Bit-Line Write-Assist

by Chien-yu Lu , Ming-hsien Tu , Hao-i Yang , Ya-ping Wu , Huan-shun Huang , Yuh-jiun Lin , Kuen-di Lee , Yung-shin Kao , Ching-te Chuang , Shyh-jye Jou , Senior Member , Wei Hwang