DMCA

let-7 regulates self renewal and tumorigenicity of breast cancer cells (2007)

by Fengyan Yu , Herui Yao , Pengcheng Zhu , Xiaoqin Zhang , Qiuhui Pan , Chang Gong , Yijun Huang
Venue:Cell
Citations:157 - 6 self