DMCA

Similarity Query Processing for Probabilistic Sets (2013)

by Ming Gao , Cheqing Jin , Wei Wang , Xuemin Lin , Aoying Zhou