DMCA

Open Access Collecting duct carcinoma of the kidney: a clinicopathological study of five cases

by Xiangyang Wang , Jianwei Hao , Ruijin Zhou , Xiangsheng Zhang , Tianzhong Yan , Degang Ding , Lei Shan , Zhonghua Liu