DMCA

Modelling for Vehicle to Vehicle Applications

by David I. Laurenson , Michail Matthaiou , Xiang Cheng , Cheng-xiang Wang