DMCA

ACRONYM Authentication Protocol for Cloud Computing

by Hongwei Li , Yuanshun Dai , Bo Yang , Software As A Service