DMCA

Detecting of the Manifestation of Myocardium Anisotropy By the

Cached

Download Links

by Magnetocardiographic Method Sosnytskyy , V. Sosnytskyy , M. Budnyk , I. Chaikovsky , Yu. Minov , P. Sutkovyy , B. Hailer , F. Steinberg