DMCA

Training Discriminative HMM by Optimal Allocation of Gaussian Kernels

by Zhijie Yan , Peng Liu , Jun Du , Frank Soong , Renhua Wang