DMCA

Randomized and Derandomized Matrix Computations II (2011)

by Victor Y. Pan , Guoliang Qian , Ai-long Zheng