DMCA

DBease: Making databases user-friendly and easily accessible (2011)

by Guoliang Li , Ju Fan , Hao Wu , Jiannan Wang , Jianhua Feng
Venue:In CIDR
Citations:3 - 0 self