DMCA

copy of an active L1 (1996)

Cached

Download Links

by Tokuei Takahara , Tomoya Ohsumi , Junro Kuromitsu , Kazuhiro Shibata , Nobuya Sasaki , Yasushi Okazaki , Hideo Shibata , Shigeo Sato , Atsushi Yoshiki , Moriaki Kusakabe , Masami Muramatsu , Minoru Ueki , Kiyoji Okuda , Yoshihide Hayashizaki , Genbank Accession No. D