DMCA

Identification of cis-Regulatory Sequences in the Human Angiotensinogen Gene by Transgene Coplacement and Site-Specific Recombination (2004)

Cached

Download Links

by Transgene Coplacement , Taku Shimizu , Takayuki Oishi , Akane Omori , Akiko Sugiura , Keiko Hirota , Hisanori Aoyama , Tomoko Saito , Yasuhiro Kon , James Douglas Engel , Keiji Tanimoto , Taku Shimizu , Takayuki Oishi , Akane Omori , Akiko Sugiura , Keiko Hirota , Hisanori Aoyama , Tomoko Saito , Takeshi Sugaya , Yasuhiro Kon , James Douglas Engel , Akiyoshi Fukamizu , Keiji Tanimoto