DMCA

and Genetics Cell-Free mRNA Concentrations of Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Tissue-Type Plasminogen Activator Are Increased in the Plasma of Pregnant Women with Preeclampsia (2006)

by Yuditiya Purwosunu , Akihiko Sekizawa , Keiko Koide , Antonio Farina , Noroyono Wibowo , Gulardi Hanifa Wiknjosastro , Shiho Okazaki , Hiroshi Chiba , Takashi Okai