DMCA

7A-3 Logic and Layout Aware Voltage Island Generation for Low Power Design

by Liangpeng Guo , Yici Cai , Qiang Zhou , Xianlong Hong