Removal lemma for infinitely-many forbidden hypergraphs and property testing (2008)

by Yoshiyasu Ishigami
Citations:6 - 5 self