The Wess-Zumino-Witten-Novikov theory, Knizhnik-Zamolodchikov equations, and Krichever-Novikov algebras, II (2008)

by Martin Schlichenmaier , Oleg K. Sheinman
Citations:14 - 8 self