Survivable and delay-guaranteed backbone wireless mesh network design (2008)

by Chun-yen Hsu , Jean-lien C. Wu , Shun-te Wang , Chi-yao Hong