Negative Feedback: The Forsaken Nature Available for Re-ranking

by Yu Hong , Qing-qing Cai , Song Hua , Jian-min Yao , Qiao-ming Zhu